ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว
1. จ่ายค่าจัดการศพ ไม่เกิน 50,000 บาท ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ
2. จ่ายค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมทางศาสนา 1,000 บาท ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ
3. จ่ายเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สมาคมได้จ่ายเงินครั้งแรก
สมาคมจะหักเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง และตามที่คณะกรรมการประกาศ

สิทธิของสมาชิก
ข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 21 สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้
1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการและเรียกร้องให้คณะกรรมการกระทำหรืองดเว้นการกระทำเพื่อประโยชน์ของสมาคม
2. เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม และลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อบริหารงานสมาคมรวมทั้งออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง
3. ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบการดำเนินการของสมาคม ในวันเวลาเปิดทำการ
4. ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่า 50 คน หรือจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได้
5. ร้องขอต่อนายทะเบียนให้สั่งเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้าได้นัดเรียกหรือได้ประชุมกันหรือได้ลงมติฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคม และต้องร้องขอภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
6. ขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรือขอคัดรายงานและรับรองสำเนาเอกสารของสมาคมจากนายทะเบียน
7. ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอนายทะเบียน สั่งให้เลิกสมาคมพร้อมด้วยเหตุผล หรือร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้เลิกสมาคม
8. แสดงความจำนงต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อเป็นผู้ชำระบัญชีในกรณีที่สมาคมต้องเลิกตามมติที่ประชุมใหญ่
9. ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อนายทะเบียนเพื่อ แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีคนใหม่แทนผู้ชำระบัญชีที่ได้ตั้งไว้
10. อุทธรณ์ต่อสมาคม กรณีคณะกรรมการมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม 2563

เสียชีวิต
19 ราย

สมาชิกเดือน กรกฎาคม 2563
11,077 คน

ยอดชำระเดือน กรกฎาคม 2563
380 บาท

สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 23
เข้าชม เมื่อวาน 82
เข้าชม เดือนนี้ 168
เข้าชม ดือนก่อน 2,315
เข้าชม ปีนี้ 16,066
เข้าชม ปีก่อน 11,053