คุณสมบัติของสมาชิก        
1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
2.ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
4. มีอายุในวันสมัครไม่เกิน  45 ปีบริบูรณ์ หรือตามที่คณะกรรมการจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป  
5. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำ หรือครูโรงเรียนเอกชน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
6. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ ในหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จังหวัดเชียงใหม่
7. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
8. เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถม ศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
หรือเป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคล ตามข้อ 5 – ข้อ 8
ผู้ย้ายเข้ามารับราชการหรือทำงานในหน่วยงานตาม ข้อ 5 ภายหลังการก่อตั้งสมาคม ไม่ถูกจำกัดอายุ ตามความในข้อ 4 ภายใน 3 เดือน นับแต่วันรายงานตัวปฏิบัติงาน

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง จากสถาน พยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
4. ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นคู่สมรสต้องแนบสำเนา ทะเบียนสมรส บิดา มารดา หรือบุตร ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุความสัมพันธ์ของผู้สมัคร
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม 2563

เสียชีวิต
19 ราย

สมาชิกเดือน กรกฎาคม 2563
11,077 คน

ยอดชำระเดือน กรกฎาคม 2563
380 บาท

สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 25
เข้าชม เมื่อวาน 82
เข้าชม เดือนนี้ 168
เข้าชม ดือนก่อน 2,315
เข้าชม ปีนี้ 16,066
เข้าชม ปีก่อน 11,053