คุณสมบัติของสมาชิก        
1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
2.ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
4. มีอายุในวันสมัครไม่เกิน  45 ปีบริบูรณ์ หรือตามที่คณะกรรมการจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป  
5. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำ หรือครูโรงเรียนเอกชน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
6. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ ในหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จังหวัดเชียงใหม่
7. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
8. เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถม ศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
หรือเป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคล ตามข้อ 5 – ข้อ 8
ผู้ย้ายเข้ามารับราชการหรือทำงานในหน่วยงานตาม ข้อ 5 ภายหลังการก่อตั้งสมาคม ไม่ถูกจำกัดอายุ ตามความในข้อ 4 ภายใน 3 เดือน นับแต่วันรายงานตัวปฏิบัติงาน

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง จากสถาน พยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
4. ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นคู่สมรสต้องแนบสำเนา ทะเบียนสมรส บิดา มารดา หรือบุตร ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุความสัมพันธ์ของผู้สมัคร
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2563

เสียชีวิต
19 ราย

สมาชิกเดือน ตุลาคม 2563
11,046 คน

ยอดชำระเดือน ตุลาคม 2563
380 บาท

สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 109
เข้าชม เมื่อวาน 89
เข้าชม เดือนนี้ 0
เข้าชม ดือนก่อน 2,754
เข้าชม ปีนี้ 24,050
เข้าชม ปีก่อน 11,053