สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2564

เสียชีวิต
19 ราย

สมาชิกเดือน ตุลาคม 2564
10,955 คน

ยอดชำระเดือน ตุลาคม 2564
380 บาท