รายนาม
ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและนายกสมาคม
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

ปี

รายชื่อ ตำแหน่ง

พ.ศ. 2525

นายสุรินทร์  สุธาชัย ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2526

นายจรัส  สัตยารักษ์     ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2530

นายปรุง  พวงนัดดา ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2533

นายยุทธชัย  อุตมา ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2536

นายเกียรติ  อัมพรายน์ ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2540

นายสุริยา รัตนไตร ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2544

นายประสงค์ เทพศิริ ประธานกรรมการ
พ.ศ. 2545 นายสอาด  พรหมน้อย ประธานกรรมการ
  นายจรูญ  วงค์คำ    รองประธานกรรมการ
  นายภูสิทธิ์  พรมตัน   รองประธานกรรมการ

พ.ศ. 2549 – 2559

นายอำพล  คนเที่ยง นายกสมาคมฯ

พ.ศ. 2559 – 2562

นายสกุล  หล้าปาวงศ์ นายกสมาคมฯ
พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน นายจรูญ  วงค์คำ นายกสมาคมฯ

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2563

เสียชีวิต
19 ราย

สมาชิกเดือน ตุลาคม 2563
11,046 คน

ยอดชำระเดือน ตุลาคม 2563
380 บาท

สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 106
เข้าชม เมื่อวาน 89
เข้าชม เดือนนี้ 0
เข้าชม ดือนก่อน 2,754
เข้าชม ปีนี้ 24,050
เข้าชม ปีก่อน 11,053