รายนาม
ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและนายกสมาคม
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

ปี

รายชื่อ ตำแหน่ง

พ.ศ. 2525

นายสุรินทร์  สุธาชัย ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2526

นายจรัส  สัตยารักษ์     ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2530

นายปรุง  พวงนัดดา ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2533

นายยุทธชัย  อุตมา ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2536

นายเกียรติ  อัมพรายน์ ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2540

นายสุริยา รัตนไตร ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2544

นายประสงค์ เทพศิริ ประธานกรรมการ
พ.ศ. 2545 นายสอาด  พรหมน้อย ประธานกรรมการ
  นายจรูญ  วงค์คำ    รองประธานกรรมการ
  นายภูสิทธิ์  พรมตัน   รองประธานกรรมการ

พ.ศ. 2549 – 2559

นายอำพล  คนเที่ยง นายกสมาคมฯ

พ.ศ. 2559 – 2562

นายสกุล  หล้าปาวงศ์ นายกสมาคมฯ
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล ณ 1 เมษายน 2563

เสียชีวิต
24 ราย

สมาชิกเดือน เมษายน 2563
11,128 คน

ยอดชำระเดือน เมษายน 2563
480 บาท