นางภคภรณ์  เกิดผล
ผู้จัดการสมาคม
นางนงค์นุษย์  นะระ
เจ้าหน้าที่สมาคม
นางสาวหนึ่งฤทัย  เริ่มกูล
เจ้าหน้าที่สมาคม
นางสาวนุสรา  ยศถามี
เจ้าหน้าที่สมาคม