นายจรูญ   วงค์คำ
นายกสมาคมฯ
นายชลอ  คชาประดิษฐ์
อุปนายกสมาคม
นายนิวาส  ธาตุอินจันทร์
นายทะเบียนสมาคม
นางฉวีวรรณ  ตุนาโป่ง
เหรัญญิกสมาคม
นายประพันธ์  อูปเงิน
เลขานุการสมาคม
นางสาวเรณู  อุตรชัย
กรรมการสมาคม
นางสาวพูนศิริ  วิทามงคล
กรรมการสมาคม
นายสมบัติ  ชุมภูชัย
กรรมการสมาคม
นายบรรยงค์  สมฤทธิ์
กรรมการสมาคม
นายสมัคร  มูลประการ
กรรมการสมาคม
นายจรูญ   ศรีอ้าย
กรรมการสมาคม
นายอุทิศ   ขัติวงค์
กรรมการสมาคม
นางนลินี  กิติน่าน
กรรมการสมาคม
นางประภาพรรณ   บุญวงค์
กรรมการสมาคม
นางไอซา  แก้วประภา
กรรมการสมาคม
นายสวัสดิ์  อินแถลง
ที่ปรึกษา
นายสกุล  หล้าปาวงศ์
ที่ปรึกษา