นายชลอ  คชาประดิษฐ์
นายกสมาคมฯ
นายอุทิศ  ขัติวงษ์
อุปนายกสมาคม
นายนิวาส  ธาตุอินจันทร์
นายทะเบียนสมาคม
นางฉวีวรรณ  ตุนาโป่ง
เหรัญญิกสมาคม
นายประพันธ์  อูปเงิน
เลขานุการสมาคม
นางประภาพรรณ  บุญวงค์
กรรมการสมาคม
นางนลินี  กิติน่าน
กรรมการสมาคม
นางสาวพูนศิริ  วิทามงคล
กรรมการสมาคม
นางไอซา  แก้วประภา
กรรมการสมาคม
นางสาวเรณู  อุตรชัย
กรรมการสมาคม
นายบรรยงค์  สมฤทธิ์
กรรมการสมาคม
นายจรูญ  ศรีอ้าย
กรรมการสมาคม
นายสมบัติ  ชมภูชัย
กรรมการสมาคม
นายสมัคร  มูลประการ
กรรมการสมาคม
นายสวัสดิ์  อินแถลง
ที่ปรึกษา
นายสกุล  หล้าปาวงค์
ที่ปรึกษา