นายชานุวัฒน์  มุขแก้ว
ผู้ตรวจสอบการดำเนินการสมาคม
นายสรชัช   ภิระเสาร์
ผู้ตรวจสอบการดำเนินการสมาคม
นางดวงสมร  คำมูล
ผู้ตรวจสอบการดำเนินการสมาคม