รายละเอียดไฟล์ ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
โครงการสวัสดิการของสมาชิก
2.11 MB ดาวน์โหลด
ใบสมัคร สมาชิก ฌคป.
ใบสมัคร สมาชิก ฌคป.
136.50 KB ดาวน์โหลด
คำร้องขอรับเงินค่าจัดการศพ ( งวด 1 )
91.08 KB ดาวน์โหลด
คำร้องขอรับเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ ( งวด 2 )
111.49 KB ดาวน์โหลด
ข้อบังคับสมาคม
ข้อบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
139.74 KB ดาวน์โหลด
คำร้องทั่วไป
คำร้องทั่วไป
113.49 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มหักธนาคาร
80.30 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน
85.49 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ ว่าด้วยการพัสดุ
93.37 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ ว่าด้วยค่าเบี้ย ต่างๆ
ระเบียบ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าลงทะเบียน นายกสมาคม และกรรมการ พ.ศ. 2560
85.87 KB ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งการขอลาออกจากการเป็นสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (ฌคป.)
หนังสือแจ้งการขอลาออกจากการเป็นสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (ฌคป.)
104.52 KB ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งการระบุขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจานวนผู้รับเงินสงเคราะห์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (ฌคป.)
หนังสือแจ้งการระบุขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจานวนผู้รับเงินสงเคราะห์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (ฌคป.)
108.86 KB ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
หนังสือมอบอำนาจ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
103.77 KB ดาวน์โหลด
หนังสือยินยอมให้หักเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
หนังสือยินยอมให้หักเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
91.45 KB ดาวน์โหลด