ประวัติการก่อตั้ง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่


 
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อถึงแก่ความตายในระหว่างบรรดาข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา, ข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้าง ซึ่งรับราชการอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษาในสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ หรือในสำนักงานราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และสังกัดอยู่ในสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเพื่อเป็นการช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลดังกล่าว

      คณะผู้ริเริ่มการก่อตั้งในปี พ.ศ. 2525 มีนายสุรินทร์ สุธาชัย เป็นผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ ทุกคนทุกอำเภอ/กิ่งอำเภอ ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ข้าราชการทุกตำแหน่งในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สมัครเป็นสมาชิกและจนกระทั่งปี พ.ศ. 2526 ได้ขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และได้รับอนุญาตจัดตั้งตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2517 ทะเบียนเลขที่ 14/ชม/308 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2526 และเป็นสมัยของนายจรัส สัตยารักษ์ เป็นผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถม ศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ใช้ชื่ออักษรย่อว่า “ฌคป.”

รายนามผู้อำนวยการ การประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ ปี พ.ศ. 2525 – 2526 มีดังนี้
1. นายสุรินทร์            สุธาชัย           ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2525
2. นายจรัส                สัตยารักษ์       ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2526
3. นายถนอม             บุญธิมา           หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่
4. นายสวัสดิ์              สายเกิด           หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสารภี
5. นายอรุณ               บุญสวัสดิ์        หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสันกำแพง
6. นายเทวินทร์           เลาหะเพ็ญแสง  หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด
7. นายเกษม              พะยอมยงค์      หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสันทราย
8. นายปริญญา           อุปถัมภ์          หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอแม่ริม
9. นายบรรจง             สิทธิโชค         หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอแม่แตง
10. นายสว่าง             เรือนแพง        หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเชียงดาว
11. นายบุญเลิศ          พิสิษฐพงษ์      หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอพร้าว
12. นายอินศวร           แย้มแสง         หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอฝาง
13. นายมนู               จันทร์แก้ว       หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอแม่อาย
14. นายอำพล            คนเที่ยง         หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอหางดง
15. นายประพัทธ         จันทรมานนท์    หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสันป่าตอง
16. นายเจริญ             พิณเสนาะ       หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอจอมทอง
17. นายมานพ            ธรรมโชติ        หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอฮอด
18. นายบุญทอง          มุทุมุล            หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอแม่แจ่ม
19. นายโกศล             ปราคำ           หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภออมก๋อย
20. นายศักดิ์ทอง         วรรณศรี         หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอดอยเต่า(ผช.หน.ปอ./รก)
21. นายวิศิษฐ์            เกียรติอนันต์    หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสะเมิง
22. นายสมพล            วงศ์ทะกัณฑ์     หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอเวียงแหง

      ในปี พ.ศ. 2526 ตั้งแต่สมาคมฯ ได้รับจดทะเบียนก่อตั้งข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ หมวด 4 กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วยสมาชิกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ เป็นกรรมการหัวหน้าฝ่ายในสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการทุกตำแหน่ง เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง โดยที่ไม่มีค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุมใดๆ ทั้งสิ้น คณะกรรมการดำเนินการจะประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยอาศัยการประชุมประจำเดือนของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของสมาคมฯ

      ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 กระทรวงศึกษาธิการได้ปฏิรูปโครงสร้างใหม่ โดยให้สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดและอำเภอ ไปรวมอยู่ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ทำให้ตำแหน่งผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดและผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด ตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ ถูกยุบ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จึงแก้ไขข้อบังคับในปี พ.ศ. 2547 โดยแก้ไขข้อบังคับที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติพร้อมที่มาของคณะกรรมการดำเนินการคณะอนุกรรมการหน่วยบริการ กำหนดหน่วยบริการ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการ ตลอดจนถึงคุณสมบัติของสมาชิก เปิดโอกาสให้ข้าราชการที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีโอกาสสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ แต่สมาคมฯ ยังคงใช้ชื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพราะอยากให้คำว่าครูประถมศึกษาเป็นเกียรติประวัติกับผู้ก่อตั้งสืบไป

คณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถม ศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2545-2547 ที่มีส่วนกำหนดการแก้ไขข้อบังคับ เป็นข้อบังคับสมาคมฯ ปี พ.ศ. 2547 ประกอบด้วย
1. นายสอาด  พรหมน้อย   ตำแหน่งผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เป็น ประธานกรรมการ
2. นายจรูญ  วงค์คำ  ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็น รองประธานกรรมการ
3. นายภูสิทธิ์  พรมตัน   ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็น รองประธานกรรมการ
4. นายเฉลิม  สิงห์มณี ตำแหน่งหน.ฝ่ายบริหารการศึกษา สปจ.ชม. เป็นกรรมการ/นายทะเบียน
5. นายสวัสดิ์  อินแถลง  ตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็น กรรมการ/เลขานุการ
6. นายอุทิศ  ขัติวงศ์ ตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอจอมทอง เป็น กรรมการ
7. นายไพรัช  ใหม่ชมภู  ตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเชียงดาว เป็น กรรมการ
8. นายสมพล  วงศ์ทะกัณฑ์  ตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอฝาง เป็น กรรมการ
9. นายบรรเจิด  สิทธิโชค ตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด เป็น กรรมการ
10. นายสกุล  หล้าปาวงศ์ ตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอพร้าว เป็น กรรมการ
11. นายวินิจ  สุริยะ ตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอแม่แจ่ม เป็น กรรมการ
12. นายบรรเทิง  จิตตะยโสธร ตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอแม่แตง เป็น กรรมการ
13. นายอำพล  คนเที่ยง ตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอแม่ริม เป็น กรรมการ
14. นายศักดิ์ทอง  วรรณศรี ตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสันกำแพง เป็น กรรมการ
15. นายนคร  จอมเดช  ตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอแม่อาย เป็น กรรมการ
16. นายเสริมศิษฐ์  พิมพันธ์ดี  ตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสะเมิง เป็น กรรมการ
17. นายนันทวัฒน์  กีติสิทธิ์  ตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสันทราย เป็น กรรมการ
18. นายสามารถ  รักษาศิลป์  ตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสันป่าตอง เป็น กรรมการ
19. นายสมศักดิ์  ตาไชย ตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสารภี เป็น กรรมการ
20. นายเฉลิมศักดิ์  ธนะชัยขันธ์ ตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอหางดง เป็น กรรมการ
21. นายประกอบกิตติ์  ปัสสวาท  ตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ อมก๋อย เป็น กรรมการ
22. นายวีระ  สุขทอง  ตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอฮอด เป็น กรรมการ
23. นายดิลก  เบญจวัฒนวงศ์ ตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอดอยเต่า เป็น กรรมการ
24. นายจงเจตน์  ลวงระแหง ตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเวียงแหง เป็น กรรมการ
25. นายชัยณรงค์  วงศ์เทพ  ตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ไชยปราการ เป็น กรรมการ
26. นายสินอาจ  ลำพูนพงศ์ ตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอแม่วาง เป็น กรรมการ
27. นายสิทธิชัย  มูลเขียน ตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ แม่ออน เป็น กรรมการ
28. นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ ตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษา กิ่งอำเภอดอยหล่อ เป็น กรรมการ

          ต่อมาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 นายอำพล คนเที่ยง นายกสมาคมและคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ นายจรูญ  วงค์คำ ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้มีข้อตกลงที่จะให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายและให้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีมติของคณะกรรมการดำเนินการของทั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดทำข้อตกลงตามรายละเอียดข้อตกลงที่ทำไว้เป็นหลักฐานทั้งสองหน่วยงาน

คณะกรรมการดำเนินการที่มีมติและลงนามเป็นหลักฐานประกอบด้วย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่                               
1. นายอำพล คนเที่ยง            นายกสมาคมฯ          
2. นายจรูญ วงค์คำ                อุปนายก                 
3. นายสวัสดิ์ อินแถลง             เหรัญญิก                
4. นายบรรเทิง จิตตะยโสธร      เลขานุการ                
5. นายเฉลิมศักดิ์ ธนะชัยขันธ์    กรรมการ                 
6. นายเอื้อ คุณาจันทร์             กรรมการ               
7. นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ  กรรมการ                
8. นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท   กรรมการ               
9. นายสมชัย ศรีลาชัย             กรรมการ               
10. นายไชยยันต์ ไชยถาวร      กรรมการ                
11. นายชูศักดิ์ เนียมทอง         กรรมการ
13. นายคงศักดิ์ เสวลาภี          กรรมการ
14. นายแสวง อุดมสม             กรรมการ
15. นายบุญธรรม สุภาษา         กรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
1. นายจรูญ วงค์คำ                 ประธานกรรมการ
2. นายสิทธัต คำวรรณ            รองประธาน
3. นายชานุวัฒน์ มุขแก้ว          รองประธาน
4. นายวิชิต กำแพงแก้ว           เลขานุการ
5. นายธนู มีสัตย์                   เหรัญญิก
6. นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์     กรรมการ
7. นางเรืองศิลป์ พึ่งพุ่มแก้ว       กรรมการ
8. นายสมคิด คำมาสาร            กรรมการ
9. นายทรงพล ยาวุฒิ             กรรมการ
10. นายสุทธิสิน อริยะ             กรรมการ
11. นายชูศักดิ์ เนียมทอง         กรรมการ       
12. นายสิทธิชัย มูลเขียน         กรรมการ
13. นายคงศักดิ์ เสวลาภี          กรรมการ
14. นายแสวง อุดมสม             กรรมการ
15. นายบุญธรรม สุภาษา         กรรมการ
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม 2567

เสียชีวิต
23 ราย

สมาชิกเดือน กรกฎาคม 2567
10,444 คน

ยอดชำระเดือน กรกฎาคม 2567
460 บาท