คุณสมบัติของสมาชิก        
1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
2.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
4. มีอายุในวันสมัครไม่เกิน  45 ปีบริบูรณ์ หรือตามที่คณะกรรมการจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป  
5. เป็นข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำ หรือครูโรงเรียนเอกชน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
6. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ ในหน่วยงานของรัฐ
7. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
8. เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถม ศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
9. บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับสมาชิกในสถานะ ดังต่อไปนี้
           - สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา
           - พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
           - พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
           - ปู่ ย่า ตา ยาย
           - ลุง ป้า น้า อา
           - ผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง จากสถาน พยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
4. ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นคู่สมรสต้องแนบสำเนา ทะเบียนสมรส บิดา มารดา หรือบุตร ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุความสัมพันธ์ของผู้สมัคร
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม 2567

เสียชีวิต
23 ราย

สมาชิกเดือน กรกฎาคม 2567
10,444 คน

ยอดชำระเดือน กรกฎาคม 2567
460 บาท