กำลังอัพเดทข้อมูล..
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล ณ 1 มีนาคม 2566

เสียชีวิต
25 ราย

สมาชิกเดือน มีนาคม 2566
10,743 คน

ยอดชำระเดือน มีนาคม 2566
500 บาท