นางสาวอัจฉรารัศมิ์  ไชยพรหม
เจ้าหน้าที่สมาคม
นางสาวหนึ่งฤทัย  เริ่มกูล
เจ้าหน้าที่สมาคม
นางนงค์นุษย์  นะระ
เจ้าหน้าที่สมาคม