นางสาวรัตติกาล  ศรีกอนติ
เจ้าหน้าที่สมาคม
นางสาวอัจฉรารัศมิ์  ไชยพรหม
เจ้าหน้าที่สมาคม
นางนงค์นุษย์  นะระ
เจ้าหน้าที่สมาคม