นายอุทิศ  ขัติวงษ์
นายกสมาคมฯ
นายประพันธ์  อูปเงิน
อุปนายกสมาคม
นายอุทัย  ใจคำปัน
นายทะเบียนสมาคม
นางฉวีวรรณ  ตุนาโป่ง
เหรัญญิกสมาคม
นางประภาพรรณ  บุญวงค์
เลขานุการสมาคม
นายมานัส  สันพะเยาว์
กรรมการสมาคม
นายมานิตย์  ขอดแก้ว
กรรมการสมาคม
นางวรรณภา   ติยะชนานนท์
กรรมการสมาคม
นางสาวอริศรา  กังแฮ
กรรมการสมาคม
นางศรีลา  โพธิวงค์
กรรมการสมาคม
นางนลินี  กิติน่าน
กรรมการสมาคม
นางสาวเรณู  อุตรชัย
กรรมการสมาคม
นางสาวอุทิศพร  ยอดปวน
กรรมการสมาคม
นายประพันธ์   มูลปา
กรรมการสมาคม
นายวรเสฎฐ์  มาสกลาง
กรรมการสมาคม