นายสรชัช  ภิระเสาร์
ผู้ตรวจสอบการดำเนินการสมาคม
นางธันวา  ว่องชิงชัย
ผู้ตรวจสอบการดำเนินการสมาคม
น.ส.เพ็ญพรรณ  จันทรคณา
ผู้ตรวจสอบการดำเนินการสมาคม