29 พ.ย. 2018 ,   เข้าชม  2,733  ครั้ง

พิธีทำบุญเปิดอาคารสำนักงานใหม่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (ฌคป.)

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 9.45 น. นายมานพ ธรรมโชติ อดีตหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธี ทำบุญเปิดสำนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ นายสกุล หล้าปาวงศ์ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต เขต 4 กล่าวรายงาน ณ.สำนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

     นายมานพ ธรรมโชติ อดีตหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการรายงานของท่านนายกฯ ทำให้ทราบว่ากว่าจะได้อาคารเป็นของตนเอง สมาคม ฌคป. ต้องเร่ร่อนหาที่อยู่ที่ทางานมาเป็นเวลา 36 ปี ต้องขอบคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องที่ได้ช่วยกันปกป้องรักษา และพัฒนาสมาคม ฯให้เจริญรุ่งเรืองถึงปัจจุบัน ที่สำคัญกาลเวลาจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตาม ท่านยังคง คำว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงดำรงเอกลักษณ์ครูประถมศึกษาไว้อย่างมั่นคงผมขอให้อาคารหลังนี้ จงเป็นสถานที่ทำการเอื้อประโยชน์ให้กับพี่น้องสมาชิกครูเชียงใหม่ของเราทุกคน และขอให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

     นายสกุล หล้าปาวงศ์ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต เขต 4 ,นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (สมาคม ฌคป. ) จัดตั้งขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2525 ก่อตั้งมาเป็นเวลา 36 ปี

     โดยอาศัยสถานที่ต่างๆ เป็นที่ทำการตลอดมา และเป็นมรดกของครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ที่ยังหลงเหลืออยู่เพียงสมาคมเดียว
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2526 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาคม ทะเบียนเลขที่ 14/ชม/308 อาศัยอยู่กับสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จนกระทั่ง ปี พ.ศ.2546 กระทรวง ศึกษาธิการได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร ยุบ สปช. ตั้ง สพฐ. ขึ้นมาเป็นสังกัดใหม่

     สมาคม ฌคป. ได้ย้ายไปอยู่อาคาร สปจ. เชียงใหม่เดิม จนถึงปี พ.ศ. 2547 ก็ได้ย้ายไปอยู่ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (สกสค.) ที่อาคาร สปอ. เมืองเดิม ต่อมาปี 2554 นายจรูญ วงค์คำประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้ทำ MOU กับ นายอาพล คนเที่ยง นายกสมาคม ฌคป. ย้ายสมาคม ฌคป. มาอยู่ภายในอาคารสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด โดยมติเห็นชอบคณะกรรมการทั้ง 2 ฝ่าย

     ปัจจุบัน สมาคม ฌคป. มีสมาชิก 11,474 ราย เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตายจะได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ 220,000 บาท ปี พ.ศ. 2561
คณะกรรมการ ฌคป. ได้รับอนุมัติงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ให้จัดซื้อที่ดินพร้อมอาคาร 2 คูหา ถนนวงแหวนรอบ 2
เป็นเงินจำนวน 11,650,000 บาท และได้ปรับปรุงซ่อมแซมตกแต่งอีก 3,350,000 บาท เพื่อเป็นที่ทำการสมาคมฯ และได้มีพิธีทำบุญ
เปิดอาคารสานักงานใหม่ ฌคป. ในวันนี้

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำ

            คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคม ฌคป.ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคณะกรรมกา [..]
07 ส.ค. 2020 2,700 Views

โรงเรียนเชียงใหม่คริสต์เตียน มาอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาล

         ในวันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 63 ฌคป. มีโอกาสต้อนรับตัวแทนจากโรงเรียนเชียงใหม่คริส [..]
24 ธ.ค. 2020 2,696 Views

นายบรรยงค์ สมฤทธิ์ กรรมการสมาคม เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเคา

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายบรรยงค์ สมฤทธิ์ กรรมการสมาคม เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเคารพศพและร่วมทำบุญศพของคุณแม่รำพึง [..]
21 ส.ค. 2020 2,744 Views
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล ณ 1 กันยายน 2566

เสียชีวิต
20 ราย

สมาชิกเดือน กันยายน 2566
10,627 คน

ยอดชำระเดือน กันยายน 2566
400 บาท