วัน / เดือน / ปี จำนวนสมาชิก เสียชีวิต จำนวนเงินที่ชำระ
1 กรกฎาคม 2567 10,444 คน 23 ราย 460 บาท
1 มิถุนายน 2567 10,417 คน 24 ราย 480 บาท
1 พฤษภาคม 2567 10,441 คน 24 ราย 480 บาท
1 เมษายน 2567 10,457 คน 24 ราย 480 บาท
1 มีนาคม 2567 10,468 คน 24 ราย 480 บาท
1 กุมภาพันธ์ 2567 10,490 คน 24 ราย 480 บาท
2 มกราคม 2567 10,522 คน 23 ราย 480 บาท
1 ธันวาคม 2566 10,560 คน 22 ราย 440 บาท
1 พฤศจิกายน 2566 10,589 คน 20 ราย 400 บาท
2 ตุลาคม 2566 10,611 คน 20 ราย 400 บาท
1 กันยายน 2566 10,627 คน 20 ราย 400 บาท
4 สิงหาคม 2566 10,638 คน 19 ราย 380 บาท
3 กรกฎาคม 2566 10,654 คน 20 ราย 400 บาท
1 มิถุนายน 2566 10,680 คน 21 ราย 420 บาท
2 พฤษภาคม 2566 10,701 คน 22 ราย 440 บาท
3 เมษายน 2566 10,722 คน 23 ราย 460 บาท
1 มีนาคม 2566 10,743 คน 25 ราย 500 บาท
1 กุมภาพันธ์ 2566 10,771 คน 25 ราย 500 บาท
3 มกราคม 2566 10,781 คน 21 ราย 440 บาท
1 ธันวาคม 2565 10,801 คน 23 ราย 460 บาท
1 พฤศจิกายน 2565 10,813 คน 23 ราย 460 บาท
1 ตุลาคม 2565 10,837 คน 19 ราย 380 บาท
1 กันยายน 2565 10,855 คน 22 ราย 440 บาท
4 สิงหาคม 2565 10,638 คน 19 ราย 380 บาท
1 สิงหาคม 2565 10,873 คน 24 ราย 480 บาท
1 กรกฎาคม 2565 10,850 คน 24 ราย 480 บาท
1 มิถุนายน 2565 10,869 คน 20 ราย 400 บาท
1 พฤษภาคม 2565 10,881 คน 22 ราย 440 บาท
1 เมษายน 2565 10,897 คน 22 ราย 440 บาท
1 มีนาคม 2565 10,912 คน 21 ราย 420 บาท
1 กุมภาพันธ์ 2565 10,927 คน 19 ราย 380 บาท
1 มกราคม 2565 10,932 คน 19 ราย 400 บาท
1 ธันวาคม 2564 10,929 คน 22 ราย 440 บาท
1 พฤศจิกายน 2564 10,940 คน 22 ราย 440 บาท
1 ตุลาคม 2564 10,955 คน 19 ราย 380 บาท
1 กันยายน 2564 10,937 คน 19 ราย 380 บาท
1 สิงหาคม 2564 10,935 คน 19 ราย 380 บาท
1 กรกฎาคม 2564 10,927 คน 18 ราย 360 บาท
1 มิถุนายน 2564 10,920 คน 27 ราย 540 บาท
1 พฤษภาคม 2564 10,929 คน 20 ราย 400 บาท
1 เมษายน 2564 10,948 คน 21 ราย 420 บาท
1 มีนาคม 2564 10,971 คน 29 ราย 580 บาท
1 กุมภาพันธ์ 2564 10,999 คน 22 ราย 440 บาท
1 มกราคม 2564 11,024 คน 18 ราย 380 บาท
1 ธันวาคม 2563 11,042 คน 19 ราย 380 บาท
1 พฤศจิกายน 2563 11,031 คน 23 ราย 460 บาท
1 ตุลาคม 2563 11,046 คน 19 ราย 380 บาท
1 กันยายน 2563 11,057 คน 13 ราย 260 บาท
1 สิงหาคม 2563 11,065 คน 14 ราย 280 บาท
1 กรกฎาคม 2563 11,077 คน 19 ราย 380 บาท
1 มิถุนายน 2563 11,088 คน 20 ราย 400 บาท
1 พฤษภาคม 2563 11,097 คน 22 ราย 440 บาท
1 เมษายน 2563 11,128 คน 24 ราย 480 บาท
1 มีนาคม 2563 11,161 คน 30 ราย 600 บาท
1 กุมภาพันธ์ 2563 11,203 คน 21 ราย 420 บาท
1 มกราคม 2563 11,203 คน 29 ราย 600 บาท
1 ธันวาคม 2562 11,236 คน 28 ราย 560 บาท
1 พฤศจิกายน 2562 11,255 คน 13 ราย 260 บาท
1 ตุลาคม 2562 11,255 คน 19 ราย 380 บาท
1 กันยายน 2562 11,272 คน 28 ราย 560 บาท
1 สิงหาคม 2562 11,283 คน 10 ราย 200 บาท
1 กรกฎาคม 2562 11,277 คน 15 ราย 300 บาท
1 มิถุนายน 2562 11,277 คน 21 ราย 420 บาท
1 พฤษภาคม 2562 11,290 คน 22 ราย 440 บาท
1 เมษายน 2562 11,313 คน 16 ราย 320 บาท
1 มีนาคม 2562 11,329 คน 27 ราย 540 บาท
1 กุมภาพันธ์ 2562 11,357 คน 19 ราย 380 บาท
1 มกราคม 2562 11,372 คน 18 ราย 380 บาท