วัน / เดือน / ปี จำนวนสมาชิก เสียชีวิต จำนวนเงินที่ชำระ
1 พฤศจิกายน 2564 10,940 คน 22 ราย 440 บาท
1 ตุลาคม 2564 10,955 คน 19 ราย 380 บาท
1 กันยายน 2564 10,937 คน 19 ราย 380 บาท
1 สิงหาคม 2564 10,935 คน 19 ราย 380 บาท
1 กรกฎาคม 2564 10,927 คน 18 ราย 360 บาท
1 มิถุนายน 2564 10,920 คน 27 ราย 540 บาท
1 พฤษภาคม 2564 10,929 คน 20 ราย 400 บาท
1 เมษายน 2564 10,948 คน 21 ราย 420 บาท
1 มีนาคม 2564 10,971 คน 29 ราย 580 บาท
1 กุมภาพันธ์ 2564 10,999 คน 22 ราย 440 บาท
1 มกราคม 2564 11,024 คน 18 ราย 380 บาท
1 ธันวาคม 2563 11,042 คน 19 ราย 380 บาท
1 พฤศจิกายน 2563 11,031 คน 23 ราย 460 บาท
1 ตุลาคม 2563 11,046 คน 19 ราย 380 บาท
1 กันยายน 2563 11,057 คน 13 ราย 260 บาท
1 สิงหาคม 2563 11,065 คน 14 ราย 280 บาท
1 กรกฎาคม 2563 11,077 คน 19 ราย 380 บาท
1 มิถุนายน 2563 11,088 คน 20 ราย 400 บาท
1 พฤษภาคม 2563 11,097 คน 22 ราย 440 บาท
1 เมษายน 2563 11,128 คน 24 ราย 480 บาท
1 มีนาคม 2563 11,161 คน 30 ราย 600 บาท
1 กุมภาพันธ์ 2563 11,203 คน 21 ราย 420 บาท
1 มกราคม 2563 11,203 คน 29 ราย 600 บาท
1 ธันวาคม 2562 11,236 คน 28 ราย 560 บาท
1 พฤศจิกายน 2562 11,255 คน 13 ราย 260 บาท
1 ตุลาคม 2562 11,255 คน 19 ราย 380 บาท
1 กันยายน 2562 11,272 คน 28 ราย 560 บาท
1 สิงหาคม 2562 11,283 คน 10 ราย 200 บาท
1 กรกฎาคม 2562 11,277 คน 15 ราย 300 บาท
1 มิถุนายน 2562 11,277 คน 21 ราย 420 บาท
1 พฤษภาคม 2562 11,290 คน 22 ราย 440 บาท
1 เมษายน 2562 11,313 คน 16 ราย 320 บาท
1 มีนาคม 2562 11,329 คน 27 ราย 540 บาท
1 กุมภาพันธ์ 2562 11,357 คน 19 ราย 380 บาท
1 มกราคม 2562 11,372 คน 18 ราย 380 บาท